Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: NutriMove

Opdrachtgever: De wederpartij van de opdrachtnemer

Trainingen: Onder trainingen kan onder andere worden bedoeld: hardlopen, wandelen, kracht- en conditietraining en voedingsbegeleiding. Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan een ondertekende intake met prijs- en betalingafspraken.

Artikel 2: Algemeen/Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NutriMove, en een opdrachtgever waarop NutriMove deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NutriMove, voor de uitvoering waarvan door NutriMove en derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. NutriMove en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien NutriMove niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NutriMove in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van NutriMove zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. NutriMove kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht NutriMove niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4: Abonnement – opschorting, ontbinding en opzegging.

1. Abonnementen hebben een minimale looptijd van 2 maanden en zijn daarna per maand opzegbaar. Het opzegtermijn bedraagt één maand. Inclusief het opzegtermijn loopt het abonnement dus minimaal 3 maanden. Op het moment dat wordt opgezegd, wordt er nog één termijn geïncasseerd.

Voorbeeld: Per 24-08-17 is een abonnement afgesloten voor één personal training sessie per week. De minimale looptijd is 2 maanden (dus tot 24-10-17). Het abonnement wordt in dit voorbeeld op 1-11-17 opgezegd. Dat betekent dat op 24-11-17 het laatste termijn wordt geïncasseerd en er nog tot 24-12-17 gebruik kan worden gemaakt van dit abonnement.

2. Abonnementen kunnen alleen worden gepauzeerd gedurende de reguliere (school)vakanties zoals deze voor (Noord) Nederland van toepassing zijn. Buiten deze vakanties kan een abonnement niet worden gepauzeerd en zijn gemiste afspraken (om wat voor reden dan ook) voor rekening van de opdrachtgever. Het is niet mogelijk om gemiste afspraken op een later tijdstip in te halen.

Uitzondering op het niet mogen pauzeren buiten de reguliere (school)vakanties is wanneer er door ziekte en een doktersverklaring een contra-indicatie bestaat voor fysieke inspanning.

3. NutriMove is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst NutriMove ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van NutriMove kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van, NutriMove op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien NutriMove de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien NutriMove tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 5 Overmacht
1. NutriMove is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NutriMove geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NutriMove niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Werkstakingen in het bedrijf van NutriMove of van derden daaronder begrepen. NutriMove heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat NutriMove zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. NutriMove kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel NutriMove ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NutriMove gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 6: Betaling
1. Strippenkaart van 5 of 10 sessies worden in één keer betaald via iDEAL.

2. Abonnementen worden maandelijk betaald. Het eerste termijn wordt middels iDEAL voldaan en de termijnen daarop volgend via automatische incasso.

3. Bij stornering van de incasso heeft NutriMove het recht om de te leveren dienst per direct te staken of de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Afspraken
1.Opdrachtgever erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 12 uur vooraf moeten worden gemeld aan NutriMove.

2. Bij rittenkaart: indien de annulering korter dan 12 uur plaats vindt worden de kosten in rekening gebracht.

3. Opdrachtgever begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien Opdrachtgever meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht. Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou kunnen beperken.

NutriMove kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures of welk ander fysiek of mentaal letsel dan ook. Deelname is geheel op eigen risico.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van NutriMove van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts. NutriMove verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 9: Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart NutriMove voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan NutriMove is.

2. Indien NutriMove uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden NutriMove zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is NutriMove, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van NutriMove en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NutriMove partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van NutriMove is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft NutriMove het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.